Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant en wordt speciaal aangetrokken voor zijn/haar kennis welke van belangrijke toegevoegde waarde is in het bedrijfsleven, ofwel ondernemend Nederland.

Erkend referent

Heeft de kennismigrant een Europese nationaliteit, dan is de werknemer vrij om te komen werken en wonen in Nederland. Uiteraard moet deze werknemer op zijn minst een burgerservicenummer (BSN) en een zorgverzekering hebben.

Is de nationaliteit een niet Europese? Dan zal de kennismigrant aan meerdere voorwaarden moeten voldoen om naar Nederland te mogen komen. De werkgever van de kennismigrant moet een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). En daarvoor dient de werkgever een erkend referent te zijn.

Dit is een betrouwbare status bij de IND om (sneller) kennismigranten te kunnen aannemen. Is uw organisatie nog geen erkend referent? Dan is dat de eerste stap die genomen moet worden, alvorens kennismigranten mogen starten op de loonlijst.

Voor meer informatie over erkend referentschap kunt u een kijkje nemen bij de nieuwsartikelen op onze website www.globalRcompass.nl of contact opnemen via info@globalRcompass.nl aangezien in dit stuk alleen gefocust wordt op kennismigranten zelf.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
Om een niet Europese kennismigrant te mogen aannemen is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning nodig. De IND gaat de aanvragen beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan door zowel de werkgever als de werknemer. Normaliter is binnen 3 maanden een beslissing genomen.

Zodra de IND positief beslist heeft, mag de werknemer een mvv ophalen. De machtiging tot voorlopig verblijf is een speciaal visum dat 90 dagen geldig is, waarmee de kennismigrant Nederland mag inreizen. Een aantal nationaliteiten vallen onder de uitzonderingsregel, zodat geen machtiging tot voorlopig verblijf nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de landen Australië, Zwitserland, Canada etc.

Varianten in verblijfsvergunningen
Er is keuze in de verblijfsvergunning die aangevraagd kunnen worden voor de hoogopgeleide immigranten:

 • Kennismigrant
  Hierin wordt onderscheid gemaakt in salaris tussen werknemers met een leeftijd tot 30 jaar en van 30 jaar en ouder.
 • Europese blauwe kaart
  De kennismigrant dient in het bezit te zijn van een diploma met een minimaal 3 jaar durende hogere opleiding. Deze vergunning is 4 jaar geldig en geeft de mogelijkheid om ook in sommige Europese Unie landen te werken.
 • Onderzoeker volgens EU-richtlijn
  Dit is voor onderzoekers die bij een onderzoekinstelling in Nederland gaan werken. Het is ook mogelijk om tijdelijk in andere Europese Unie landen onderzoek te verrichten.
 • Zoekjaar hoogopgeleiden
  Dit is speciaal voor een immigrant die in Nederland gaat werken met een afgeronde studie, promotie of onderzoek. De kennismigrant heeft één jaar de tijd om een baan te vinden bij een erkend referent.
 • Intra Corporate Transferees (ICT)
  Speciaal voor leidinggevenden, specialisten of trainees van een niet Europese vestiging die binnen de organisatie overgeplaatst worden naar Nederland.

Minimum bruto maandsalaris
De kennismigranten moeten voldoen aan een minimum brutosalaris (marktconform) en deze is afhankelijk van het soort werk- en verblijfsvergunning dat aangevraagd wordt. Dit minimumsalaris ofwel normbedrag wordt ieder jaar opnieuw in januari bekend gemaakt. Dit betekent dat het salaris van de kennismigrant aan dit normbedrag moet voldoen om überhaupt in aanmerking te komen voor een werk- en verblijfsvergunning.

Geldigheid verblijfsvergunning
De geldigheid van de werk- en verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat tijdens de geldigheid van de kennismigranten werk- en verblijfsvergunning het normbedrag tussentijds niet aangepast hoeft te worden voor de IND. Zodra de verblijfspas eindigt, zal bij de verlengingsaanvraag opnieuw voldaan moeten worden aan het dan geldende minimum normbedrag.

Verplicht tuberculose onderzoek (tbc)
In bepaalde landen komt tuberculose nog vaak voor en in Nederland vrijwel niet meer. Daarom is bepaald dat de werk- en verblijfsvergunning alleen wordt afgegeven onder de nadrukkelijke voorwaarde dat binnen 3 maanden na afgifte van het document (aankomst in Nederland) de kennismigrant een tbc-onderzoek ondergaat. Ook hier is weer een uitzonderingsregeling van kracht, bepaalde landen zijn vrijgesteld van dit tbc-onderzoek.

Wilt u een werk- en verblijfsvergunning aanvragen voor uw hoogopgeleide immigrant, maar weet u niet welke variant en hoe het IND-proces werkt? Neem met ons contact op, wij verzorgen het gehele immigratie- en relocatieproces voor u en uw werknemer: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.