Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant en die speciaal wordt aangetrokken voor zijn/haar kennis welke van belangrijke toegevoegde waarde is voor ondernemend Nederland. Als achtergrond heeft deze kennismigrant veelal genoten van een specifiek hoger onderwijs inclusief afgeronde opleiding met opgedane kennis.

Erkend referent

Heeft de kennismigrant een Europese nationaliteit, dan is deze expat vrij om te komen werken en wonen in Nederland. Uiteraard moet hij/zij op zijn minst een burgerservicenummer (BSN) en een zorgverzekering hebben. 

Is de nationaliteit een niet Europese? Dan zal de hoogopgeleide migrant aan meerdere voorwaarden moeten voldoen om naar Nederland te mogen komen. De werkgever van de reguliere kennismigrant moet een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). En daarvoor dient de werkgever een erkend referent te zijn. Erkende referenten zijn betrouwbare partners van de IND om (sneller) reguliere kennismigranten te kunnen aannemen. Is uw organisatie nog geen erkend referent? Dan is dat de eerste stap die genomen moet worden. Verderop in dit artikel wordt meer ingegaan op erkend referentschap.

Machtiging tot voorlopig verblijf van de kennismigrant (mvv)

Om een niet Europese hoog opgeleide immigrant te mogen aannemen is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfs- en werkvergunning nodig. Dit wordt ook wel gezien als een gecombineerde vergunning ofwel TeV (Toegang en Verblijf). De IND beoordeelt de aanvragen of aan alle voorwaarden wordt voldaan door zowel de werkgever als de werknemer.

Normaliter is binnen 3 maanden een beslissing genomen. Zodra de IND positief beslist heeft, mag de kennismigrant een mvv ophalen. Deze machtiging tot voorlopig verblijf is een speciaal visum dat 90 dagen geldig is, waarmee de kennismigrant Nederland mag inreizen, uiteraard in combinatie met een geldig paspoort. Een aantal nationaliteiten valt onder de uitzonderingsregel, zodat geen machtiging tot voorlopig verblijf nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de landen Australië, Zwitserland, Canada etc.

Varianten in verblijfsvergunningen voor hoogopgeleide migranten

Er is keuze in de verblijfs- en werkvergunning (gecombineerde vergunning) die aangevraagd kan worden voor de hoogopgeleide migranten:

 • Kennismigrant 

Dit zijn expats die in het bezit zijn van een hoger onderwijs diploma. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het bruto maandsalaris: een kennismigrant jonger dan 30 jaar en een kennismigrant van 30 jaar en ouder. 

 • Europese blauwe kaart

De hoogopgeleide immigrant dient in het bezit te zijn van een diploma met een minimaal 3 jaar durende hogere afgeronde opleiding. Deze vergunning is 4 jaar geldig en geeft de mogelijkheid om ook in sommige Europese Unie landen te werken. 

 • Onderzoeker volgens EU-richtlijn

Dit is voor wetenschappelijk onderzoekers die bij een onderzoekinstelling in Nederland gaan werken. Het is ook mogelijk om tijdelijk in andere Europese Unie landen onderzoek te verrichten. 

 • Zoekjaar hoogopgeleiden 

Dit is speciaal voor een immigrant die in Nederland gaat werken met een afgeronde studie, promotie of onderzoek. De kennismigrant heeft één jaar de tijd om een baan te vinden bij een erkend referent.

 • Intra Corporate Transferees (ICT)

Dit is speciaal voor leidinggevenden, specialisten of trainees van een niet Europese vestiging die binnen de organisatie overgeplaatst worden naar Nederland.

Minimum bruto maandsalaris

De hoogopgeleide migranten moeten voldoen aan een minimum bruto maandsalaris (marktconform) en deze is afhankelijk van het soort werk- en verblijfsvergunning dat aangevraagd wordt. Dit minimum bruto maandsalaris dan wel IND-normbedrag wordt ieder jaar opnieuw berekend en in januari bekend gemaakt. Dit betekent dat het salaris van de expat aan dit normbedrag moet voldoen om überhaupt in aanmerking te komen voor een werk- en verblijfsvergunning. Bij de kennismigranten verblijfsvergunning wordt dus onderscheidt gemaakt in het salaris: een kennismigrant jonger dan 30 jaar en een kennismigrant van 30 jaar en ouder.

Wat is een kennismigrant

Salaris Criteria 2023

Kennismigranten 30 jaar en ouder € 5331,- bruto per maand excl. 8% vakantiegeld
​Kennismigranten jonger dan 30 € 3909,- bruto per maand excl. 8% vakantiegeld
Verlaagd salariscriterium na een oriëntatiejaar/ binnen 3 jaar na afstuderen aan een Nederlandse universiteit/na het verrichten van wetenschappelijk onderzoek/na het behalen van een master- of postmaster opleiding (of gepromoveerd) aan een aangewezen internationale onderwijsinstelling € 2801,- bruto per maand excl. 8% vakantiegeld

Wat wel of niet meenemen in het salariscriterium?

De vergoedingen van onkosten en vaste vergoedingen (zoals een dertiende maand) worden in aanmerking genomen in het salariscriterium. Hiervoor zijn de vergoedingen en toeslagen vastgelegd in het contract en worden deze elke maand overgemaakt naar een bankrekening die op naam van de kennismigrant staat.

Loonelementen zoals vakantiegeld, betaling van loon in natura en niet-reguliere loonelementen (bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en betalingen uit fondsen) worden niet meegenomen in het salariscriterium.

Het is goed om te weten dat indien aan de voorwaarden voor het oriëntatiejaar voor hoogopgeleiden wordt voldaan, het verlaagde salariscriterium van toepassing is. Het verlaagde salariscriterium geldt ook als er nooit een verblijfsvergunning voor het oriëntatiejaar voor hoogopgeleiden is aangevraagd, maar de kennismigrant wel voldoet aan de voorwaarden voor dit verblijfsdoel. Binnen drie jaar na de afstudeerdatum, of de datum waarop het doctoraat is toegekend, of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen, kan een verblijfsvergunning voor tewerkstelling als kennismigrant worden aangevraagd.

Global Relocation Compass adviseert, bereidt voor, dient de aanvraag in en coördineert. We doen alles wat nodig is om een gelukkige werkgever en kennismigrant te zien!

 

Erkend referent IND

Overweegt u om een hoogopgeleide migrant in dienst te nemen met een niet Europese nationaliteit? Dan is het verstandig om erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te worden. Zoals eerder aangegeven is dit een bepaalde status die afgegeven wordt door de IND, waardoor het eenvoudiger wordt en sneller gaat om hoogopgeleid personeel legaal in Nederland te laten werken en wonen.

Organisaties in ondernemend Nederland kunnen voor 4 categorieën de erkenning als referent aanvragen, waarbij de meest interessante optie voor werkgevers “arbeid” is. Onder deze categorie worden verblijfsvergunningen aangevraagd met als doel: arbeid als kennismigrant, arbeid in loondienst, seizoensarbeid, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming (ICT) of Europese blauwe kaart.

Om een erkende referent te worden, dient bepaalde documentatie overhandigd te worden aan de Immigratie-en Naturalisatiedienst. De gevraagde documentatie is afhankelijk van o.a. de financiële gezondheid. Verder maakt de IND onderscheidt tussen organisaties met in zijn totaliteit meer of minder dan 50 werknemers. Dit heeft invloed op de eenmalige IND-leges. Deze eenmalige leges worden op voorhand betaald, zodat de aanvraag in behandeling genomen wordt door de IND. 

De leges voor 2024 zijn € 4560,-. Indien het bedrijf minder dan 50 werknemers in dienst heeft, zal het bedrag lager zijn: € 2279,-

Heeft uw organisatie gezonde financiële cijfers, dan heeft de IND normaliter binnen 3 maanden een beslissing genomen op de aanvraag.

Zodra de Immigratie- en Naturalisatiedienst uw organisatie heeft toegekend als een erkende referent, kunt u hoogopgeleide migranten aannemen. Voor de erkend referenten, oftewel betrouwbare partners van de IND, behoren verschillende plichten met betrekking tot de organisatie en kennismigranten:

 • Informatieplicht 
 • Administratie- en bewaarplicht 
 • Zorgplicht
 • Terugkeer van de werknemer

Hieronder meer informatie over deze verplichtingen en zorg dat u als ondernemend Nederland zich aan deze plichten houdt:

erkend referent

Rechten en plichten bij het aannemen van een kennismigrant

Informatieplicht

De IND dient binnen 4 weken geïnformeerd te worden als veranderingen gevolgen hebben voor de (gecombineerde) verblijfsvergunning van de kennismigrant of voor de erkende referent. Om deze wijzigingen door te geven, dient het speciale IND-formulier ingevuld te worden. 

Als werkgever kunt u denken aan onderstaande veranderingen m.b.t. de hoog opgeleide immigrant:

 • Hij/zij verlaat Nederland of komt niet meer naar Nederland
 • Voldoet het inkomen niet meer aan de salarisnorm voor reguliere kennismigranten
 • Zijn de werkzaamheden gestopt.

Onderstaande voorbeelden zijn gerelateerd aan wijzigingen m.b.t. de erkende referent:

 • Wijziging van contactpersoon binnen de organisatie 
 • Adreswijziging (dient binnen 2 weken gemeld te zijn bij de IND)
 • Uitstel van betaling of faillissement
 • Beëindiging van de organisatie 
 • Adreswijziging die door de expat niet is doorgegeven bij de gemeente.

Administratie- en bewaarplicht

Alle informatie over de reguliere kennismigranten dient bewaard te worden in de bedrijfsadministratie tot 5 jaar nadat u geen erkend referent meer bent voor de hoogopgeleide migranten. 

U kunt denken aan een kopie van een geldig paspoort, loonstroken, arbeidsovereenkomst, bewijs van registratie in het BIG-register, bewijs van salarisuitbetaling, antecedentenverklaring, etc. 

Zorgplicht

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant uit te voeren, net zoals de eventuele overplaatsing binnen de organisatie (Intra Corporate Transferee danwel ICT). Ook dient u het hoogopgeleid personeel te informeren over o.a. toelatings- en verblijfsvoorwaarden. 

Terugkeer van de werknemer

De erkend referenten zijn verantwoordelijk voor de tijdige terugkeer, oftewel het verlaten van Nederland, door de hoogopgeleide immigranten. Voor de gezinsleden van de reguliere kennismigrant geldt dit niet, de werknemer is namelijk zelf verantwoordelijk voor haar/zijn familieleden. 

De IND controleert of uw organisatie te allen tijde aan de plichten houdt. Is dit niet het geval? Dan volgt een waarschuwing, een bestuurlijke boete of intrekking van de erkenning als referent.

Verblijfs- en werkvergunning nodig?

De geldigheid van de werk- en verblijfsvergunning, ofwel gecombineerde vergunning van de kennismigrant, is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst. Is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgegeven, dan is de verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar geldig.

Dit betekent dat tijdens de geldigheid van de hoogopgeleide migranten werk- en verblijfsvergunning het normbedrag tussentijds niet aangepast hoeft te worden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit is wel het geval zodra de verblijfspas eindigt. Dan zal bij de verlengingsaanvraag opnieuw voldaan moeten worden aan het dan geldende minimum normbedrag. Let op: bij de werk- en verblijfsvergunning (gecombineerde vergunning) van de kennismigrant wordt onderscheid gemaakt tussen de kennismigrant jonger dan 30 jaar en de expat van 30 jaar en ouder. 

De kennismigrant mag alvast beginnen met werken als de aanvraag positief is beslist door de IND, dit wordt ook wel de ‘kennisgeving’ genoemd. De kennismigrant mag maximaal 4 maanden zonder verblijfspas werken en dit wordt geteld vanaf de ingangsdatum welke vermeld staat op de kennisgeving (brief vanuit de IND).

De (nieuwe) verblijfspas kan alleen gemaakt worden als de IND in het bezit is van de volledige en recente biometrie. Biometrie bestaat uit een pasfoto, vingerafdrukken en een handtekening. De IND is door het indienen van de aanvraag al in het bezit van o.a. kopie van een geldig paspoort, arbeidsovereenkomst, geboorteakte, antecedentenverklaring e.d. 


Verplicht tuberculose onderzoek (tbc)

In bepaalde landen komt tuberculose nog vaak voor en in Nederland vrijwel niet meer. Daarom is bepaald dat de werk- en verblijfsvergunning (gecombineerde verblijfsvergunning) alleen wordt afgegeven onder de nadrukkelijke voorwaarde dat binnen 3 maanden na afgifte van het document (aankomst in Nederland) de kennismigrant een tbc-onderzoek ondergaat. Ook hier is weer een uitzonderingsregeling van kracht, bepaalde landen zijn vrijgesteld van dit tbc-onderzoek. 

werkvergunning aanvragen

Verplichtingen kennismigrant

Heeft u een kennismigrant aangenomen en arriveert hij/zij binnenkort in Nederland? Dan zijn er een paar verplichtingen waaraan voldaan moet worden tijdens het verblijf. Hieronder een overzicht welke zaken geregeld moeten zijn binnen een bepaald tijdsbestek:

 • Als iemand nog niet eerder in Nederland heeft gewoond, dan zal voor de eerste keer een burgerservicenummer (BSN) aangevraagd en geregistreerd worden voor de expat. 
 • De Nederlandse zorgverzekering dient binnen 3 maanden na startdatum van de arbeidsovereenkomst geactiveerd te zijn. Deze zorgverzekering kan aangevraagd worden met een woonadres en BSN. Vervolgens wordt de ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht geactiveerd per de start- of aankomstdatum.
 • Het is verstandig om ook een Nederlandse bankrekening te openen. Dit is niet alleen handig voor de bij- en afschrijvingen van Nederlandse zaken zoals het maandsalaris, verzekeringen, huur, maar ook voor het gebruiksgemak van een pinpas. De pinpas is overal in Nederland geaccepteerd en niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.  
 • Indien sprake is van het mogelijk toepassen van de 30%-regeling, zal de belastingdienst deze aanvraag binnen 4 maanden moeten ontvangen. Alleen dan kan per de eerste werkdag gebruik gemaakt worden van dit belastingvoordeel.

Wat is de 30% regeling?

De 30% regeling is een tegemoetkoming (belastingvrije vergoeding) voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die zij maken om in Nederland te komen werken. Denk hierbij aan de extraterritoriale kosten: zoals dubbele huisvestingskosten, reiskosten of de kosten van een taalcursus. Deze regeling is ervoor gemaakt om personeel met een specifieke deskundigheid, die in Nederland schaars is, vanuit het buitenland aan te trekken.

Er mag tot maximaal 30% van het loon belastingvrij uitbetaald worden. Over dat belastingvrije gedeelte hoeft u als organisatie geen werkgeverspremies te betalen. De kennismigrant betaald hierover ook geen belasting, waardoor een hoger nettoloon overblijft aan het einde van de maand. 

Wat zijn de voordelen?

 • De werkgever betaald geen werkgeverspremies over het loon dat voor maximaal 30% belastingvrij is, hetzij de belastingvrije vergoeding.
 • De expat heeft maandelijks een hoger nettoloon.
 • De 30% regeling mag voor maximaal 5 jaar toegepast worden.
 • Deze belastingvrije vergoeding is aantrekkelijk voor expats, waardoor met name in deze krappe arbeidsmarkt het een extra voordeel is om deze geschikte kandidaat met deskundigheid aan te trekken.
 • Met de goedgekeurde 30% regeling, ofwel beschikking, kan de werknemer zijn huidige buitenlandse rijbewijs eenvoudig omzetten naar een Nederlandse. De hoogopgeleide migrant hoeft dus geen praktijk- of theorie-examen te doen. Ook de partner van de expat kan meeliften op deze regeling om een Nederlands rijbewijs aan te vragen. 

Verlenging werk- en verblijfsdocument

Verloopt de verblijfspas van een hoogopgeleide migrant binnen 3 maanden? Dan dient een verlengingsaanvraag verzorgd te worden via de IND. De kennismigrant mag blijven werken met een verlopen verblijfsdocument, mits de IND de aanvraag tijdig heeft ontvangen. 

Immigrant werkvergunning

Gezinshereniging kennismigrant

Na het aannemen van hoogopgeleid personeel, is het mogelijk om de gezinsleden ook naar Nederland te laten afreizen. Voor de partner van de kennismigrant geldt zelfs de regel dat hij/zij overal mag werken in Nederland zonder speciale voorwaarden. Met andere woorden de partner staat gelijk aan een werkende Nederlander: vrije keuze in werkgever, het aantal uur en daarbij passend bruto maandsalaris.  

Het voordeel van het later inreizen van familieleden is dat de kennismigrant, zich kan focussen op de eerste stappen qua huizenjacht en inburgering. Denk bijvoorbeeld aan de dingen die voor Nederlanders “gewoon” zijn. Hoe verplaats ik mijzelf het snelst van A naar B, hoe werkt het openbaar vervoer, wat zijn de openingstijden van winkels en supermarkten, waar zijn de sportscholen, clubs, bioscopen, hoe is de buurt, welke lokale/nationale apps zijn handig, wat zijn typisch Nederlandse gebruiken etc. Kortom, wat voor Nederlandse burgers volkomen normaal is, is voor expats een volledig nieuwe ervaring en zullen deze eigen moeten maken. 

In de eerste twee maanden worden de meeste ontdekkingen en nieuwe ervaringen opgedaan, zowel op de werkvloer als in de vrije tijd. Doordat de kennismigrant al eerder in Nederland is, heeft hij/zij de tijd om wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor de gezinsleden om over te schakelen op de Nederlandse gebruiken en de nieuwe ervaring te omarmen.  

Wij nemen het gehele IND-proces voor u uit handen.

Bent u ook enthousiast over het aannemen van een expat, kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker? U kunt ons inschakelen om de relocatie- en immigratieprocessen voor uw hoogopgeleide immigrant (en gezinsleden) te verzorgen. Neem voor meer details contact op via info@globalRcompass.nl of  06 823 80 801.

Hulp bij relocatie