Op de 3e dinsdag in september is Prinsjesdag geweest (20 september), waarbij de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden zijn.

De werkgevers zullen per 2023 een aantal zaken moeten doorvoeren om hun salarisadministratie voor alle werknemers (dus ook kennismigranten) op orde te krijgen. Hieronder een kleine greep uit de veranderingen per 1 januari 2023:

  • Verhoging minimumloon

Het minimumloon wordt in één keer verhoogd met 10,15%, vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders. Hierdoor wordt perspectief geboden voor mensen met lagere en middeninkomens worden ze weerbaarder tegen (eventuele) financiële tegenslagen. Het minimumloon stijgt naar €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek.
Dit is uiteraard niet van toepassing bij kennismigranten, aangezien zij moeten voldoen aan de IND salarisnormen.

  • Beperking 30% regeling per 2024

Het kabinet pleit voor een zogenoemde Balkenendenorm oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Dit maximumsalaris voor de WNT bedraagt € 223.000,- in 2023. Het voorstel is om de 30% regeling alleen nog over dat bedrag toe te passen, ofwel een onbelastbare vergoeding van € 66.900,-.

  • Stijging onbelaste thuiswerkvergoeding

Grote kans dan de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt met 13 cent naar € 2,13.
In het Belastingplan 2023 is een extra verhoging voorgesteld. Deze onbelaste thuiswerkvergoeding zal volgen na de tabelcorrectiefactor, welke eind december bekend gemaakt wordt. Vervolgens is de toepassing in de Bijstellingsregeling die in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

  • Stijging onbelaste kilometervergoeding

Voor het eerst sinds 2006 zal de onbelaste reiskostenvergoeding stijgen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Een jaar later zal deze verder stijgen naar € 0,22 per kilometer.

  • Stijging arbeidskorting

Per 2023 wil het kabinet dat de arbeidskorting jaarlijks stijgt. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000,-.  De inkomstenbelasting wordt hierdoor verlaagd, waardoor het loont om meer te werken. Met name voor werknemers met een jaarlijks inkomen tussen de € 11.000,- en € 37.000,-.

  • Wijziging sociale premies

De premies uit de begroting zijn nog niet allemaal definitief, maar de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt naar 1,53% en de Awf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds) daalt naar gemiddeld 3,89%. De lage WW-premie wordt namelijk geraamd op 2,64% en de hoge WW-premie op 7,64%.
Het premiepercentage voor de AOW blijft op hetzelfde niveau: 17,9%. De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting. Ook de ANW (Algemene Nabestaandenwet) blijft gelijk in 2023 met 0,1%.

  • Daling werkgeversheffing ZVW

De Zorgverzekeringswet zal lager uitvallen voor werkgevers, de daling gaat naar 6,68%. Momenteel is dat nog 6,75%. Het maximumbijdrageloon stijgt naar € 66.952,-, waar dit in 2022 nog € 59.706,- bedroeg.

  • Afbouw korting op bijtelling wegens privégebruik van elektrische auto’s

De korting op de bijtelling voor privégebruik van zakelijke en volledig elektrische auto’s wordt geleidelijk afgebouwd. De bijtelling blijft 16%, maar de cataloguswaarde waar de bijtelling op wordt berekend gaat verder omlaag naar € 30.000,-. Boven dat bedrag geldt de normale bijtelling van 22%. In 2026 is de drempelkorting niet meer van toepassing, aangezien de subsidieregeling komt te vervallen.

  • Stijging vrije ruimte in werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat, waarschijnlijk naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Het gevolg is dat meer vergoedingen en cadeaus aan werknemers gegeven kunnen worden zonder dat hierover loonbelasting betaald wordt.

  • Verhoging STAP-budget

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie die bedoeld is voor trainingen, cursussen of opleidingen. Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Er zijn twee belangrijkste inhoudelijke aanpassingen gerelateerd aan het STAP-budget. Enerzijds het verhoogde subsidieplafond wat is ontstaan door budgettaire correcties. Anderzijds de budgetreservering voor handmatige aanvragen, zodat voor iedereen toegang gegarandeerd wordt. Denk hierbij aan ondersteuning bieden bij het UWV-kantoor en subsidieaanvragers, zodra geen digitaal toegang mogelijk is.

Wil je alle details van de Miljoenennota, Belastingplan, begroting en bijbehorende stukken lezen? Ga naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken