Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Werkvergunning aanvragen voor hoogopgeleid personeel

Heeft uw organisatie het juiste talent gevonden, maar heeft deze persoon geen Nederlandse nationaliteit? Dan moet het één en ander geregeld worden om hem/haar te kunnen laten starten met werken in Nederland, denk bijvoorbeeld aan een werkvergunning aanvragen. Hieronder leest u meer informatie over wanneer een werkvergunning nodig is.

Wanneer is een werkvergunning nodig

Het aanvragen van een werkvergunning is niet nodig als de werknemer een nationaliteit heeft uit Nederland, Zwitsersland, Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). Voor deze nationaliteiten geldt het vrije verkeer van personen, oftewel de werknemer is vrij om te mogen werken in Nederland. Hierdoor heeft het internationale talent geen verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Meestal is de werkvergunning opgenomen in de toekenningen zoals bij de kennismigrant of een ICT-vergunning, maar buiten het hiervoor genoemde zal een aparte werkvergunning moeten worden aangevraagd. Dit is gebruikelijk voor iemand van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland.

Als het nieuw aangeworven hoogopgeleide personeel van buiten Nederland, EU, EER en Zwitserland komt, mag hij/zij onder bepaalde voorwaarden komen werken in Nederland. Deze werknemer zal aan verschillende eisen moeten voldoen om te mogen starten, waarbij een werkgevergunning nodig is.

Een complexe procedure? Maakt u zich geen zorgen, we regelen dit graag voor u.

 

 

Soorten werkvergunningen

Er zijn twee soorten werkvergunningen: een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De werkvergunningen worden onder strikte voorwaarden afgegeven door het UWV. Voor bepaalde groepen zijn uitzonderingen op de regel van toepassing waardoor een werkvergunning aanvragen overbodig is. Uw persoonlijke situatie bepaalt welk immigratieproces op u van toepassing is.

De duur van het verblijf bepaalt of er behoefte is aan een verblijfsvergunning boven op een werkvergunning. Als dit minder is dan 90 dagen, kan vaak een werkvergunning (TWV) via het UWV en een visum voor kort verblijf vereist zijn.

Diverse varianten in werkvergunningen

Afhankelijk van het verblijfsdoel moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aanvragen voor de hoogopgeleide migrant. De meest voorkomende variant is ‘Arbeid in loondienst’, waarbij een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid ofwel GVVA nodig is, welke via het UWV aangevraagd wordt.

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). Bij deze aanvragen wordt getoetst of ‘een wezenlijk Nederlands belang’ van toepassing is. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatie moet aantonen dat zowel in Nederland als in Europa geen geschikt personeel is gevonden voor de openstaande functie/vacature. 

In sommige gevallen is een GVVA aanvragen niet van toepassing of zelfs niet mogelijk. Dan dient een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aangevraagd te worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt advies bij het UWV om deze verblijfsvergunning te verlenen. Bij inwilliging van deze aanvraag ontvangt de werkgever een afschrift van het aanvullend document waarop alle voorwaarden vermeld staan

 

Erkend referentschap

Verblijf korter of langer dan 90 dagen in Nederland

Wanneer een buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, zal een visum of zelfs een verblijfsvergunning aangevraagd moeten worden. Als voorbeeld:

  • ‘Arbeid is vrij toegestaan’, dit is vaak het geval voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor asiel.
  • ‘Arbeid als zelfstandige’, deze is speciaal voor zelfstandig ondernemers
  • ‘Start-up’, welke afgegeven kan worden aan startende ondernemers
  • ‘Kennismigranten’, aangezien zij een bijdrage leveren aan de kenniseconomie
  • ‘Visum kort verblijf’ wanneer een werknemer die in het buitenland blijft wonen, maar voor een korte periode bepaald werk in Nederland komt verrichten. Denk hierbij aan besprekingen, reparaties, trainingen etc. 

Zodra het internationale talent langer dan 90 dagen in Nederland blijft om te werken, heeft de werknemer een verblijfsvergunning nodig. Het is afhankelijk van de functie welke verblijfsvergunning de hoogopgeleide migrant nodig heeft. De meest voorkomende verblijfs- en werkvergunningen voor kennis en talent zijn:

  • Kennismigrant
  • Europese blauwe kaart
  • Onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801
  • Essentieel start-up personeel 
  • Intra Corporate Transferees (ICT)

Erkend referent

Zodra uw organisatie die nieuwe buitenlandse werknemer heeft gevonden voor zijn/haar kennis en talent, dan is de wens dat hij/zij snel naar Nederland komt om te starten met werken. Maar kan dat zomaar?

De organisatie ofwel de werkgever treedt op als referent bij de IND zodra een verblijfs- en werkvergunning nodig is voor de expat. De werkgever is verantwoordelijk dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor de gewenste verblijfsvergunning. Hierbij maakt de IND onderscheidt in organisaties die wel of geen erkend referent zijn. Erkende referenten zijn betrouwbare partners van de IND om (sneller) reguliere kennismigranten te kunnen aannemen. 

Is uw organisatie nog geen erkend referent? Dan is dat de eerste stap die genomen moet worden.

erkend referent

Werkvergunning documentatie nodig?

Officiële documentatie en bewijsstukken worden toegevoegd om de verblijf- en/of werkvergunningsaanvraag te completeren. Deze officiële buitenlandse bewijsstukken moeten afgegeven en gelegaliseerd zijn door de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst en/of thuisland. Denk bijvoorbeeld aan geboorte- en huwelijksakten. In sommige gevallen dient ook de Nederlandse ambassade of het consulaat een extra legalisatie af te geven op desbetreffend document. 

Nederland is aangesloten bij het Apostilleverdag. Dit is een verdrag tussen meerdere landen waarbij de apostille (ofwel een stempel/sticker) van de rechtbank op een officieel document aantoont dat de handtekening op het document echt is. Houd er rekening mee dat het legaliseren of apostilleren van bewijsmiddelen veel tijd in beslag kan nemen. Ook worden kosten in rekening gebracht om dit te verzorgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheid van de afgegeven verblijfs- en werkvergunning staat gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst of de duur van de aanstelling. 

De verblijfsvergunning is gelinkt aan de tewerkstellingsvergunning en hebben dezelfde geldigheidsduur. Dit is een ander verhaal voor de geldigheidsduur van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Dit gaat in overeenstemming met het advies van het UWV. 

Een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid wordt voor maximaal 3 jaar afgegeven. 

De IND berekend kosten om een werk- en/of verblijfsvergunning in behandeling te nemen. Deze kosten worden ook wel leges genoemd. De leges dienen op voorhand betaald te worden. Als de betaling van leges uitblijft, neemt de IND de aanvraag niet in behandeling. 

Is uw organisatie erkend referent? Dan worden de leges op een later moment automatisch afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.

Let op: de leges worden niet teruggestort als de aanvraag is afgewezen. 

Werkvergunning aanvragen

Inreizen naar Nederland

Zodra de aanvraag voor de verblijfs- en/of werkvergunning is goed gekeurd, kan de kennismigrant naar Nederland komen. In veel gevallen heeft de werknemer een speciaal visum nodig om Nederland in te mogen reizen voor een verblijf van meer dan 90 dagen. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en kan opgehaald worden bij een Nederlandse ambassade of een consulaat in het thuisland of huidige gastland.

Wanneer het internationale talent in het bezit is van een mvv, kan hij/zij na aankomst in Nederland direct al starten met werken. De IND verblijfspas kan dus op een later moment opgehaald worden, omdat de mvv al een bewijs is van de ingewilligde aanvraag. Ons advies is om alsnog zo snel mogelijk de verblijfspas op te halen, aangezien deze vergunning als Nederlandse identiteitsdocument gebruikt mag worden.

Familieleden en gezinhereninging

De gezinsleden van de werknemer mogen meereizen naar Nederland, echter niet als sprake is van seizoensarbeid, stage of om werkervaring op te doen. 

Het grote voordeel van erkend referent zijn, is dat ook de aanvraag voor de familieleden ingediend kan worden door de werkgever. Tijdens deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van eigen verklaringen en hoeven minder bewijsstukken overhandigd te worden. Willen de gezinsleden samen naar Nederland reizen? Dan dienen de aanvragen voor de expat en de familieleden gelijktijdig verzonden te worden. Zodra de familie later wil aankomen in Nederland, kan de aanvraag voor het gezin later ingediend worden dan de werknemer. 

Als de organisatie geen erkend referent is, dan zal de werknemer zelf de verblijfsvergunningen moeten aanvragen voor zijn gezinsleden. 

Immigrant werkvergunning

Naleving wettelijke regels en IND plichten

Verschillende wettelijke regels en IND-plichten zijn van toepassing voor het werken met buitenlandse werknemers. Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de naleving van die regels en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Ook de werknemers en eventuele uitzendbureaus dienen alle regels na te leven. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de organisatie voldoet aan deze regels. Een boete kan volgen indien de naleving incorrect is. 

Tot slot kunnen veranderingen in de situatie van de werknemer/werkgever invloed hebben op de afgegeven verblijfsvergunning. Daarom zijn zowel de expat als de werkgever verplicht om wijzigingen te melden aan de IND. De IND onderzoekt vervolgens of de verblijfsvergunning gewijzigd of zelfs ingetrokken moet worden.

Werkvergunning aanvragen via Global Relocation Compass

Global Relocation Compass heeft jarenlange ervaring met uiteenlopende situaties in de immigratie- en relocatieprocessen. U kunt ons hiervoor inschakelen, zodat u geniet van een zorgeloos traject. Wij nemen het gehele IND-proces voor u uit handen. Neem voor meer details contact op via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.